direct naar inhoud van Artikel 14 Wooncentrum
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 14 Wooncentrum

 

14. 1.    Bestemmingsomschrijving

14. 1. 1. De op de kaart voor wooncentrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    een bejaarden-, verpleeg- en/of verzorgingstehuis;

2.    aanleun- c.q. seniorenwoningen;

en, voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan de onder a en b genoemde functies:

3.    maatschappelijke voorzieningen;

b.    gebouwen ten behoeve van bergingen en stallingen c.q. ten behoeve van onderhoud en beheer;

met de daarbijbehorende:

c.    tuinen, erven en terreinen;

d.    (ontsluitings)wegen, woonstraten en paden;

e.    groenvoorzieningen;

f.     parkeervoorzieningen;

g.    vijvers, waterlopen en waterpartijen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14. 2.    Bouwvoorschriften

14. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 60° bedragen.

14. 2. 2. Voor het bouwen van de in lid 14.1.1. onder b genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 50 m² per bouwperceel bedragen;

b.    de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

14. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

14. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

14. 4.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij­stelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 14.2.1. sub a en toestaan dat ge­bouwen bui­­ten het bouw­vlak worden ge­bouwd, mits:

-       de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

14. 5.    Gebruiksbepaling

14. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

14. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 14.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

14. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 14.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

14. 6.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 14.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.