direct naar inhoud van Artikel 37 Wijzigingsbevoegdheden
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 37 Wijzigingsbevoegdheden

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat:

 

a.    de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming "Woondoeleinden V", mits:

1.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffen­de gronden de bepalingen van artikel 8 van toepassing zijn, met dien verstande dat de Bouwvoorschriften zoals opgenomen in de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” van toepassing blijven, indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op een verandering van het gebruik;

2.    de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde; 

b.    de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" wordt gewijzigd in de bestem­ming "Woondoeleinden V”, mits:

1.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffen­de gronden de bepalingen van respectievelijk artikel 8 van toepassing zijn, met dien verstande dat de Bouwvoorschriften zoals opgenomen in de bestemming “Maatschappelijke doeleinden” van toepassing blijven, indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op een verandering van het gebruik;

2.    de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde; 

c.    de bestemming “Agrarische cultuurgrond” wordt gewijzigd in de bestemming “Woondoeleinden in ruime opzet”, mits:

1.    deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “wijzigingsbevoegdheid artikel 37 lid c van toepassing”;          

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de bepalingen zoals genoemd in bijlage 4 bij deze voorschriften van toepassing zijn; 

7. 2.    Wijzigingsprocedure

a.    Een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 37.1. waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende 4 weken ter secretarie ter inzage.

b.    Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te voren in één of meer dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.

c.    De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen.

d.    Gedurende de in lid 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het College van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit tot wijziging.