direct naar inhoud van Artikel 30 Water
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 30 Water

 

30. 1.    Bestemmingsomschrijving

30. 1. 1. De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlo­pen;

b.    waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

c.    oevers;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.

30. 2.    Bouwvoorschriften

30. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen ge­bouwen wor­den ge­bouwd.

30. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwer­ken, geen ge­bouwen zijn­de, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen ge­bouwen zijn­de, zal ten hoogste 5,00 m bedra­gen.

30. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

30. 4.    Gebruiksbepaling

30. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

30. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 30.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

30. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 30.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

30. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 30.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.