direct naar inhoud van Artikel 31 Waardevolle boombeplanting
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 31 Waardevolle boombeplanting

 

31. 1.    Bestemmingsomschrijving

31. 1. 1. De op de kaart voor waardevolle boombeplanting aangewezen gronden zijn, naast de andere op de kaart voor die gronden aangewezen bestemming (basisbestemming), tevens bestemd voor het instandhouden van de op deze gronden voorkomende boombeplanting.

31. 2.    Aanlegvergunningen

31. 2. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken,  geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

-       het verwijderen van boombeplanting.

31. 2. 2. Het bepaalde in lid 31.2.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond.

31. 2. 3. De in lid 31.2.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige schade wordt toegebracht aan het karakter van de boombeplanting en het straatbeeld.

31. 3.    Gebruiksbepaling

31. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

31. 3. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 31.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

31. 4.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 31.2.1. en lid 31.3.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.