direct naar inhoud van Artikel 28 Verkeers- en verblijfsdoeleinden
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 28 Verkeers- en verblijfsdoeleinden

 

28. 1.    Bestemmingsomschrijving

28. 1. 1. De op de kaart voor verkeers- en ver­blijfsdoeleinden aangewe­zen gronden zijn bestemd voor:

a.    woonstraten;

b.    paden;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    groenvoor­zie­nin­gen;

e.    garageboxen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “garageboxen toegestaan”;

en in beperkte mate voor:

f.     tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

g.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

28. 2.    Bouwvoorschriften

28. 2. 1. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

a.    garageboxen zullen worden gebouwd binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “garageboxen toegestaan”;

b.    de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 20 m² bedragen;

c.    de hoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,50 m bedragen.

28. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwer­ken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

28. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

28. 4.    Gebruiksbepaling

28. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

28. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 28.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

28. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 28.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

28. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 28.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

28. 6.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat:

-       de aanduiding "garageboxen toegestaan" van de kaart wordt verwijderd.

28. 7.    Wijzigingsprocedure

a.    Een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 28.6. waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende 4 weken ter secretarie ter inzage.

b.    Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te voren in één of meer dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.

c.    De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen.

d.    Gedurende de in lid 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het College van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit tot wijziging.