direct naar inhoud van Artikel 22 Sport- en recreatieve doeleinden
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 22 Sport- en recreatieve doeleinden

 

22. 1.    Bestemmingsomschrijving

22. 1. 1. De op de kaart voor sport- en recreatieve doeleinden aan­ge­we­zen gron­den zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    sport- en recreatieve doeleinden met daarin ruimte voor kantines;

2.    dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, voorzover ten dienste van sport- en recreatieve doeleinden;

3.    het onderhoud en het beheer;

b.    terreinen ten behoeve van sport en openluchtrecreatie;

met de daarbijbehorende:

c.    woonstraten en paden;

d.    groenvoorzieningen;

e.    bebossing;

f.     sloten, bermen en beplanting;

g.    verhardingen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

22. 2.    Bouwvoorschriften

22. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de vol­gen­­de be­pa­lingen:

a.    de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

22. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van lichtmasten zal ten hoogste 18,00 m bedra­gen;

b.    de hoogte van ballenvangers zal ten hoogste 6,00 m bedragen;

c.    de hoogte van een zonne-energiemast zal ten hoogste 10,00 bedragen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “zonne-energiemast toegestaan”;

d.    de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m be­­dragen.

22. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

22. 4.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 22.2.1. sub a en toestaan dat de gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

1.    de gezamenlijke oppervlakte van de buiten het bouwvlak gelegen gebouwen ten hoogste 150 m² zal bedragen;

2.    de hoogte van de buiten het bouwvlak gelegen gebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen.

22. 5.    Gebruiksbepaling

22. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

22. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 22.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een zelfstandig horecabedrijf;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel;

c.    het storten van puin en afvalstoffen;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

22. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 22.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

22. 6.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 22.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.