direct naar inhoud van Artikel 27 Parkeerterrein
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 27 Parkeerterrein

 

27. 1.    Bestemmingsomschrijving

27. 1. 1. De op de kaart voor parkeerterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

b.    ontsluitingswegen;

c.    groenvoorzieningen;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

27. 2.    Bouwvoorschriften

27. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

27. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de openbare verlichting, zal ten hoogste 10,00 m bedragen;

b.    de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

27. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

27. 4.    Gebruiksbepaling

27. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

27. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in 27.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

27. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 27.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

27. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 27.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.