direct naar inhoud van Artikel 25 Park
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 25 Park

 

25. 1.    Bestemmingsomschrijving

25. 1. 1. De op de kaart voor park aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    groenvoorzieningen;

b.    plantsoenen;

c.    bebossing en beplanting;

d.    vijvers, waterlopen en waterpartijen;

e.    paden;

waarbij het instandhouden van het karakter van het park wordt nagestreefd;

f.     gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer;

met de daarbijbehorende:

g.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

25. 2.    Bouwvoorschriften

25. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    als gebouw mogen uitsluitend de in lid 25.1.1. sub f genoemde gebouwen worden gebouwd;

b.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 50 m² bedragen;

c.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

25. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

25. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

25. 4.    Aanlegvergunningen

25. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a.    het verwijderen van boombeplanting;

b.    het graven en/of dempen van sloten en/of waterpartijen.

25. 4. 2. Het bepaalde in lid 25.4.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond.

25. 4. 3. De in lid 25.4.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bebossings- en waterstructuur van het betreffende park.

25. 5.    Gebruiksbepaling

25. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

25. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 25.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

25. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 25.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

25. 6.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 25.4.1. en lid 25.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.