direct naar inhoud van Artikel 23 Nutsdoeleinden
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 23 Nutsdoeleinden

 

23. 1.    Bestemmingsomschrijving

23. 1. 1. De op de kaart voor nutsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorzieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

met de daarbijbehorende:

b.    terreinen;

c.    ontsluitingswegen;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

23. 2.    Bouwvoorschriften

23. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

23. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van een antennemast zal ten hoogste 26,00 m bedragen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “antennemast toegestaan”;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

23. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

23. 4.    Gebruiksbepaling

23. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

23. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 23.4.1. wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

23. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 23.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

23. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 23.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.