direct naar inhoud van Artikel 32 Leidingen
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 32 Leidingen

 

32. 1.    Bestemmingsomschrijving

32. 1. 1. De op de kaart voor leidingen aangewe­zen gron­den zijn, naast de andere op de kaart voor die gronden aangewezen bestem­ming (basis­be­stem­ming) tevens bestemd voor:

a.    leidingstroken;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

32. 2.    Bouwvoorschriften

32. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de kaart aangewe­zen bestemming mogen op of in deze gronden geen gebou­wen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wor­den ge­bouwd, anders dan ten behoeve van de aanvullende bestemming.

32. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende be­paling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

32. 3.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

32. 3. 1. Burge­meester en Wet­houders kunnen vrij­stel­ling verlenen van:

-       het be­paalde in lid 32.2.1. en toe­staan dat de in de basis­be­stem­ming ge­noemde gebou­wen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

1.    vooraf advies wordt inge­wonnen van het betref­fende leiding­be­heerder;

2.    geen onevenredige afbreuk doet aan het doel­matig functione­ren van de leiding.

32. 4.    Gebruiksbepaling

32. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

32. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 32.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het aanbrengen van gesloten wegdek;

b.    het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

c.    het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

d.    het aanbrengen van diepwortelende beplanting;

e.    het indrijven van voorwerpen in de grond;

f.     het permanent opslaan van goederen;

g.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

h.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

32. 4. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen vrij­stelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 32.4.2. juncto lid 32.4.1. en toe­staan dat de gronden worden gebruikt voor de in lid 32.4.2. subleden a tot en met f ge­noemde activitei­ten, mits:

1.    vooraf advies wordt inge­wonnen van het betref­fende leiding­be­heerder;

2.    geen onevenredige afbreuk doet aan het doel­matig functione­ren van de leiding.

32. 4. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 32.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

32. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 32.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

 

h.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

32. 4. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen vrij­stelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 32.4.2. juncto lid 32.4.1. en toe­staan dat de gronden worden gebruikt voor de in lid 32.4.2. subleden a tot en met f ge­noemde activitei­ten, mits:

1.    vooraf advies wordt inge­wonnen van het betref­fende leiding­be­heerder;

2.    geen onevenredige afbreuk doet aan het doel­matig functione­ren van de leiding.

32. 4. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 32.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

32. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 32.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.