direct naar inhoud van Artikel 16 Gemengde doeleinden
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 16 Gemengde doeleinden

 

16. 1.    Bestemmingsomschrijving

16. 1. 1. De op de kaart voor gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;

2.    sociaal-culturele doeleinden;

3.    een brandweergarage;

4.    een ambulancepost;

met de daarbijbehorende:

b.    tuinen, erven en terreinen;

c.    woonstraten en paden;

d.    groenvoorzieningen;

e.    parkeervoorzieningen;

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16. 2.    Bouwvoorschriften

16. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 11,00 m bedragen.

16. 2. 2. Voor het bouwen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

16. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

16. 4.    Vrijstelling van de bebouwingsbepaling

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 16.2.1. sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

1.    de gezamenlijke oppervlakte van de buiten het bouwvlak gelegen gebouwen ten hoogste 50 m² zal bedragen;

2.    de hoogte van de buiten het bouwvlak gelegen gebouwen ten hoogste 3,00 m zal bedragen.

16. 5.    Gebruiksbepaling

16. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

16. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 16.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven;

c.    het gebruik van de onbebouwde gronden ten behoeve van parkeervoorzieningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “geen parkeervoorzieningen toegestaan”;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

16. 5. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 16.5.2. sub a juncto lid 16.5.1. en toestaan dat detailhandel in de eerste bouwlaag wordt gevestigd, mits:

-       geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de distributieve voorzieningen in het centrumgebied van St. Annaparochie.

16. 5. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 16.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

16. 6.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 16.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.


 

in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven;

c.    het gebruik van de onbebouwde gronden ten behoeve van parkeervoorzieningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “geen parkeervoorzieningen toegestaan”;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

16. 5. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 16.5.2. sub a juncto lid 16.5.1. en toestaan dat detailhandel in de eerste bouwlaag wordt gevestigd, mits:

-       geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de distributieve voorzieningen in het centrumgebied van St. Annaparochie.

16. 5. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 16.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

16. 6.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 16.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.