direct naar inhoud van Artikel 19 Bedrijfsdoeleinden
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 19 Bedrijfsdoeleinden

 

19. 1.    Bestemmingsomschrijving

19. 1. 1. De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aange­wezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

a.    bedrijven die zijn ge­noemd in bijlage 2 onder de ca­te­gorieën 1 en 2, met uitzondering van ge­luidzoneringsplichtige in­richtin­gen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven, met dien verstande dat, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “hoveniersbedrijf toegestaan”, uitsluitend bedrijven genoemd in bijlage 2 onder categorie 1 zijn toegestaan”;

b.    dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;

c.    een bouwbedrijf, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bouwbedrijf toegestaan”;

d.    detailhandel in auto's en/of motorfietsen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “detailhandel toegestaan”;

e.    bedrijfswoningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bedrijfswoning toegestaan”;

b.    een verkooppunt van motorbrandstoffen met uitzondering van LPG, met een daarbijbehorend gebouw, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui­ding "ver­koop­punt van motor­brandstof­fen toegestaan";

c.    aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning;

met de daarbijbehorende:

d.    tuinen, erven en terreinen;

e.    woonstraten en paden;

f.     groenvoorzieningen;

g.    parkeervoorzieningen;

h.    sloten, bermen en beplanting;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19. 2.    Bouwvoorschriften

19. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 19.1.1. sub a genoemde gebouwen gelden de vol­gende bepalin­gen:

a.    een ge­bouw zal binnen een bouw­vlak ­­­­­wor­den ge­bouwd;­

b.    per bedrijf zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;

c.    de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 4,00 m bedragen;

d.    de goot- c.q. bouwhoogte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven goot- c.q. bouwhoogte bedragen;

e.    de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

19. 2. 2. Voor het bouwen van het in lid 19.1.1. sub b genoemde gebouw gelden de volgende bepalingen:

a.    het aantal gebouwen zal ten hoogste één bedragen;

b.    de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 10 m² bedragen;

c.    de hoogte van het gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

19. 2. 3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:

a.    de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen zullen in of achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd;

b.    de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen per bedrijfswoning zal ten hoogste 60 m² bedragen;

c.    de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

d.    de dakhelling van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping zal ten hoogste 80° bedragen.

19. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende bepalin­g:

-       de hoogte van de bouwwer­ken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m be­dragen.

19. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.

19. 4.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

19. 4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij­stelling verlenen van:

-       het bepaalde in 19.2.1. sub a en toestaan dat ge­bouwen gedeel­telijk bui­­ten het bouw­vlak worden ge­bouwd, mits:

-       de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

19. 5.    Gebruiksbepaling

19. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze  bestemming.

19. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze be­stemming, zoals be­doeld in lid 19.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detail­handel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van:

1.    de aan­dui­ding "detailhandel toegestaan", in welk geval detailhandel in auto’s en/of motorfietsen en bijbehorende accessoires is toegestaan;

2.    de aanduiding "verkooppunt van mo­torbrandstoffen toegestaan", in welk geval de verkoop van motor­brandstoffen, in weggebon­den artikelen en in beno­digdheden voor motorvoer­tui­gen is toe­gestaan, met dien verstande dat de gezamenlij­ke ver­koop­vloer­opper­vlakte ten hoogste 10 m² bedraagt;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel in motorbrandstoffen, anders dan in combinatie met de bedrijfsfunctie;

c.    het gebruik van de gronden als opslagpunt voor LPG ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen;

d.    het gebruik van de gronden als vulpunt voor LPG ten behoeve van en verkooppunt van motorbrandstoffen;

e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krach­tens de bestemming toegelaten bouwactivi­teiten en werken en werk­zaamheden.

19. 5. 3. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge­stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij­stel­ling verle­nen van:

a.    het bepaalde in lid 19.1.1. sub a juncto lid 19.5.1. en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven ge­noemd in de bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, mits:

-       het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven betreft; 

b.    het bepaalde in lid 19.5.2. sub a juncto lid 19.5.1. en toestaan dat de gron­den en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits:

-       het geen detailhandel in voe­dings- en genotmid­delen betreft.

19. 5. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 19.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

19. 6.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 19.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

19. 7.    Wijzigingsbevoegdheden

19. 7. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge­stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat:

a.    de aanduidingen “bouwbedrijf toegestaan”, “detailhandel toegestaan” en/of “verkooppunt van motorbrandstoffen toegestaan” van de kaart worden verwij­derd, mits:

-       de functie van bouwbedrijf, garagebedrijf en/of verkooppunt van motorbrandstoffen is beëindigd;

b.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

19. 8.    Wijzigingsprocedure

a.    Een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 19.7. waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende 4 weken ter secretarie ter inzage.

b.    Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te voren in één of meer dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.

c.    De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen.

d.    Gedurende de in lid 1 genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het College van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit tot wijziging.