direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - Woongebouw - Uit te werken
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 21 Wonen - Woongebouw - Uit te werken

 

21. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Wonen - Woongebouw - Uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    een woongebouw;

met de daarbijbehorende:

b.    erven en terreinen;

c.    (ontsluitings)wegen, straten en paden;

d.    parkeervoorzieningen;

e.    groenvoorzieningen;

f.     sloten, bermen en beplanting;

g.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21. 2.    Uitwerkingsregels

21. 2. 1. Burgemeester en Wethouders werken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de in lid 21.1. omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

a.    er zullen ten hoogste 10 woningen worden gerealiseerd;

b.    er zal in ten hoogste 3 bouwlagen worden gebouwd;

c.    het parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;

d.    er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

21. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

21. 3.    Delegatiebepaling

Bij de in lid 21.2. bedoelde uitwerking kunnen Burgemeester en Wethouders binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels vrijstellingsbepalingen opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bebouwingsbepalingen en gebruiksvoorschriften.

21. 4.    Voorlopig bouwverbod

Zolang en voorzover de in lid 21.2. bedoelde uitwerking niet is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zullen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 21.1. omschreven bestemming, slechts worden gebouwd voorzover het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar ter zake is ontvangen.