direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 15 Water

 

15. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sloten, vaarten, kanalen, en overige waterlopen;

b.    waterpartijen;

c.    oevers, kaden, bermen en beplanting;

met daaraan ondergeschikt:

d.    ligplaatsen voor woonschepen, ter plaatse van de aanduiding “woonschip”;

e.    paden;

f.     groenvoorzieningen;

g.    tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.

15. 2.    Bouwvoorschriften

15. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    bruggen mogen uitsluitend worden gebouwd voorzover de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “brug”;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

15. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.