direct naar inhoud van Artikel 11 Sport
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 11 Sport

 

11. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    terreinen ten behoeve van sport- en recreatieve voorzieningen, zoals sportvelden, tennisbanen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;

b.    gebouwen ten behoeve van sport- en recreatieve voorzieningen, met daarbijbehorende voorzieningen, zoals kleedruimtes en een kantine;

c.    gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer;

met de daarbijbehorende:

d.    paden;

e.    parkeervoorzieningen;

f.     groenvoorzieningen;

g.    bebossing;

h.    waterlopen;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder lichtmasten.

11. 2.    Bouwvoorschriften

11. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 11.1. sub b genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de (bouw)hoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

11. 2. 2. Voor het bouwen van de in lid 11.1. sub c genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 100 m² per bestemmingsvlak bedragen;

b.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen.

11. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15,00 m bedragen;

b.    de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

11. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

11. 4.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 28 lid 28.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van een kantine voor zelfstandige horecadoeleinden.