direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 10 Maatschappelijk

 

10. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;

met de daarbijbehorende:

b.    tuinen, erven en terreinen;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    groenvoorzieningen;

e.    wegen, straten en paden;

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10. 2.    Bouwvoorschriften

10. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de (bouw)hoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

10. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

10. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

10. 4.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 10.2.1. sub a en toestaan dat gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd.

10. 5.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 28 lid 28.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige detailhandel.

10. 6.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

-       de bestemming "Maatschappelijk" wordt gewijzigd in een woonbestemming, mits:

*    er afstemming plaatsvindt met het gemeentelijke woonplan.