direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 7 Groen

 

7. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    plantsoenen;

b.    groenstroken;

c.    beplanting;

d.    volkstuinen, ter plaatse van de aanduiding “volkstuinen”;

e.    paden;

f.     water;

g.    speelvoorzieningen;

h.    een molen, ter plaatse van de aanduiding “molen”;

met daaraan ondergeschikt:

i.      tuinen en erven;

j.      wegen en straten;

met de daarbijbehorende:

k.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7. 2.       Bouwvoorschriften

7. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;

b.    in afwijking van het bepaalde in sublid a mag de hoogte van de in lid 7.1. sub h genoemde molen ten hoogste de bestaande hoogte bedragen.

7. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

 

\