direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 3 Bedrijf

 

3. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder categorie 1;

alsmede:

2.    een garagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding “garagebedrijf”;

met uitzondering van geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;

3.    dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;

4.    detailhandel, met uitzondering van een supermarkt, ter plaatse van de aanduiding “detailhandel”;

met daaraan ondergeschikt:

b.    woonstraten;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    groenvoorzieningen;

e.    bebossing;

f.     water;

met de daarbijbehorende:

g.    tuinen, erven en terreinen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. 2.       Bouwvoorschriften

3. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 3.1. sub a genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

3. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

3. 4.       Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 28 lid 28.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “detailhandel”.

3. 5.       Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 

a.    het bepaalde in lid 3.1. sub a juncto artikel 28 lid 28.1.1. en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder categorie 1, mits:

-       het geen geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;

b.    het bepaalde in lid 3.4. juncto artikel 28 lid 28.1.1. en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen.

3. 6.       Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

a.    de aanduiding “garagebedrijf” van de plankaart wordt verwijderd, mits:

-       de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;

b.    de aanduiding “detailhandel” van de plankaart wordt verwijderd, mits:

-       de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;

c.    de bestemming "Bedrijf" wordt gewijzigd in een woonbestemming, mits:

1.    de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

2.    er afstemming plaatsvindt met het gemeentelijke woonplan.