direct naar inhoud van Artikel 30 Algemene procedurebepalingen
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 30 Algemene procedurebepalingen

 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van  artikel 3 lid 3.6., artikel 5 lid 5.6., artikel 6 lid 6.5., artikel 9 lid 9.5., artikel 10 lid 10.6 en artikel 16 lid 16.6., is de volgende procedure van toepassing: 

a.    het ontwerpbesluit tot wijziging, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage;

b.    Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c.    de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;

d.    gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.