direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene gebruiksbepalingen
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 28 Algemene gebruiksbepalingen

 

28. 1.    Gebruiksbepaling

28. 1. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemmingen.

28. 1. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 28.1.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

28. 2.    Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 28.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

b.    het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.