direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen - Woongebouw
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 15 Wonen - Woongebouw

 

15. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Wonen - Woongebouw aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      een woongebouw;

b.      bijgebouwen bij een woongebouw, ter plaatse van de aandui­ding “fietsenstallingen en/of bergingen”;

c.      groenvoorzieningen;

d.      bomen, bebossing en beplanting;

waarbij de instandhouding van de monumentale en landschappe­lijke waarden wordt nagestreefd;

met de daarbijbehorende:

e.      tuinen, ervan en terreinen;

f.        parkeervoorzieningen;

g.      paden;

h.      waterlopen en waterpartijen;

i.         nutsvoorzieningen;

j.         bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15. 2.      Bouwvoorschriften

15. 2. 1. Voor het bouwen van een woongebouw gelden de vol­gende bepalingen:

a.      een woongebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.      de hoogte van een woongebouw zal ten hoogste de op de plan­kaart in het betreffende gedeelte van het bouwvlak aan­gegeven hoogte bedragen;

c.      het aantal woningen in het woongebouw zal ten hoogste 41 be­dragen.

15. 2. 2. Voor het bouwen van bijgebouwen bij een woongebouw gelden de volgende bepalingen:

a.      bijgebouwen bij een woongebouw zullen uitsluitend worden ge­bouwd ter plaatse van de aanduiding “fietsenstallingen en/of bergingen”;

b.      de goothoogte van de bijgebouwen zal ten hoogste 3,50 m be­dragen;

c.      de hoogte van de bijgebouwen zal ten hoogste 6,00 m bedra­gen.

15. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedra­gen;

b.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

15. 3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na­dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou­wing.

15. 4.      Aanlegvergunning

15. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte­lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegver­gunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk­zaamheden uit te voeren:

a.      het aanplanten en/of verwijderen van bomen, bebossing en/of beplanting;

b.      het verharden, verbreden en aanleggen van paden dan wel het wijzigen van het huidige beloop of het profiel van de pa­denstructuur.

15. 4. 2. Het bepaalde in lid 15.4.1. is niet van toepassing op wer­ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

a.      het normale onderhoud betreffen;

b.      reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van kracht worden van het plan.

15. 4. 3. De in lid 15.4.1. genoemde vergunning kan uitsluitend wor­den verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de monumentale en landschappelijke waarden.