direct naar inhoud van Artikel 12 Wonen - 3
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 12 Wonen - 3

 

12. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Wonen - 3 aangewezen gronden zijn be­stemd voor:

a.      woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

b.      aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

met daaraan ondergeschikt:

c.      wegen, woonstraten en paden;

d.      parkeervoorzieningen;

e.      groenvoorzieningen;

f.        speelvoorzieningen;

g.      nutsvoorzieningen;

h.      water;

met de daarbijbehorende:

i.         tuinen, erven en terreinen;

j.         bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde.

12. 2.      Bouwvoorschriften

12. 2. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de vol­gende bepalingen:

a.      als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid 12.1. sub a ge­noemde gebouwen worden gebouwd;

b.      een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c.      de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceel­grens zal ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande af­stand minder bedraagt;

d.      de (bouw)hoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

12. 2. 2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

a.      aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen bin­nen het bouwvlak worden gebouwd;

b.      de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, bijgebouw of overkap­ping zal ten hoogste 3,50 m bedragen.

12. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedra­gen;

b.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.


12. 3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na­dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou­wing.

12. 4.      Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de mili­eusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 

-          het bepaalde in lid 12.2.1. sub b en toestaan dat een hoofdge­bouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

12. 5.      Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 20 lid 20.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.      het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;

b.      het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsma­tige activiteit, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:

1.      meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke be­gane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op een bouwperceel;

2.      meer bedraagt dan 50 m²;

c.      het gebruik van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel.