direct naar inhoud van Artikel 9 Water
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 9 Water

 

9. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

b.      oevers, bermen en beplanting;

c.      waterpartijen;

met daaraan ondergeschikt:

d.      wegen en straten;

e.      paden;

f.        groenvoorzieningen;

g.      nutsvoorzieningen;

h.      tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

i.         steigers en vlonders, ter plaatse van de aanduiding “steigers”;

j.         overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder brug­gen, duikers en/of dammen.

9. 2.          Bouwvoorschriften

9. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

9. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      steigers en vlonders mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “steigers”;

b.      de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

9. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de ge­bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.