direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Verblijf
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 8 Verkeer - Verblijf

 

8. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      woonstraten;

b.      fiets- en voetpaden;

c.      bruggen;

d.      parkeervoorzieningen;

e.      groenvoorzieningen;

f.        sloten en bermen;

g.      garageboxen, ter plaatse van de aanduiding “garageboxen”;

met daaraan ondergeschikt:

h.      speelvoorzieningen;

i.         nutsvoorzieningen;

j.         tuinen en erven;

k.       water;

met de daarbijbehorende:

l.         bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. 2.          Bouwvoorschriften

8. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepa­lingen:

a.      als gebouw mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd;

b.      garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “garageboxen”;

c.      de hoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,50 m bedra­gen.

8. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

8. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de ver­keersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangren­zende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetin­gen van de bebouwing.