direct naar inhoud van Artikel 23 Overgangsbepalingen
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 23 Overgangsbepalingen

 

23. 1.      Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken

Bouwwerken, welke ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan bestaan dan wel worden gebouwd of kunnen worden ge­bouwd met inachtneming van het gestelde bij of krachtens de Woningwet en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet wor­den vergroot:

a.      gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b.      na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel wor­den vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouw­vergunning geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan.

23. 2.      Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 23.1., dat de bestaande afwijkingen naar de om­vang niet mogen worden vergroot en toestaan dat een éénmalige vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in lid 23.1. toegelaten bouwwerken met ten hoogste 10%.

23. 3.      Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van dit plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

23. 4.      Uitzonderingen op het overgangsrecht

23. 4. 1. Lid 23.1. is niet van toepassing op bouwwerken, die welis­waar bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen gel­dende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

23. 4. 2. Lid 23.3. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daar­onder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.