direct naar inhoud van Artikel 17 Leiding - Gas
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 17 Leiding - Gas

 

17. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

a.      een strook ten behoeve van een hoofdgastransporteiding;

met de daarbijbehorende:

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17. 2.      Bouwvoorschriften

17. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de plan­kaart aangewezen bestemmingen, mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de dubbelbestemming.

17. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

17. 3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het veilig en doelmatig functioneren van de leiding.

17. 4.      Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van:

 

-          het bepaalde in lid 17.2.1. en lid 17.2.2. en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

-          vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

17. 5.      Aanlegvergunning

17. 5. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte­lijke vergunning van Burgemeester en Wethouder (aanlegvergun­ning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk­zaamheden uit te voeren:

a.      het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of egalise­ren van gronden;

b.      het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

c.      het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

d.      het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;

e.      het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze in­drijven van voorwerpen in de grond.

17. 5. 2. Het bepaalde in lid 17.5.1. is niet van toepassing op wer­ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

a.      het normale onderhoud betreffen;

b.      reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van kracht worden van het plan.

17. 5. 3. De in lid 17.5.1. genoemde vergunning kan uitsluitend wor­den verleend indien:

a.      door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen one­venredige aantasting van de belangen van de, in het lid 17.1. genoemde, leiding ontstaat of kan ontstaan;

b.      vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.