direct naar inhoud van Artikel 7 Groen - Park
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 7 Groen - Park

 

7. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groen - Park aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      plantsoenen;

b.      paden;

c.      water;

waarbij de instandhouding van de landschappelijke waarden wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:

d.      nutsvoorzieningen;

e.      tuinen en erven;

f.        wegen en straten;

met de daarbijbehorende:

g.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7. 2.          Bouwvoorschriften

7. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

7. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

7. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na­dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou­wing.

7. 4.          Aanlegvergunning

7. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren:

a.      het graven, dempen of verleggen van waterlopen en waterpar­tijen;

b.      het verharden, verbreden en aanleggen van paden dan wel het wijzigen van het huidige beloop of het profiel van de pa­denstructuur.

 

 

7. 4. 2. Het bepaalde in lid 7.4.1. is niet van toepassing op wer­ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

a.      het normale onderhoud betreffen;

b.      reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van kracht worden van dit plan.

7. 4. 3. De in lid 7.4.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van de gronden.