direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

 

5. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijf - Nutsvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transfor­matorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorzie­ning, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

met de daarbijbehorende:

b.      terreinen;

c.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5. 2.          Bouwvoorschriften

5. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 5.1. sub a. genoemde gebou­wen gelden de volgende bepalingen:

a.      een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.      de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen.

5. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na­dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou­wing.