direct naar inhoud van Artikel 10 Water
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 10 Water

 

10. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      vaarten, sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen en waterpartijen;

b.      oevers, bermen en beplanting;

waarbij de instandhouding van het waardevolle karakter van het Vliet wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:

c.      aanleggelegenheid;

d.      wegen, straten en paden;

e.      groenvoorzieningen;

f.        nutsvoorzieningen;

g.      tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

h.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen, alsmede meerpalen en steigers.

10. 2.      Bouwvoorschriften

10. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,50 m bedragen.

10. 3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.