direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer - Verblijf
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 9 Verkeer - Verblijf

 

9. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      woonstraten;

b.      fiets- en voetpaden;

c.      bruggen;

d.      parkeervoorzieningen;

e.      groenvoorzieningen;

f.        water;

g.      speelvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

h.      nutsvoorzieningen;

i.         tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

j.         garageboxen, ter plaatse van de aanduiding "garageboxen";

k.       bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9. 2.          Bouwvoorschriften

9. 2. 1. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

a.      als gebouw mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd;

b.      garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "garageboxen";

c.      de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 20 m² bedragen;

d.      de (bouw)hoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

9. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

9. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.


9. 4.          Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 19 lid 19.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-          het gebruik van garageboxen ten behoeve van bedrijfsdoeleinden en/of de uitoefening van detailhandel.