direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - Jachthaven
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 8 Recreatie - Jachthaven

 

8. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Recreatie - Jachthaven aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      een jachthaven;

b.      gebouwen ten behoeve van overdekte aanleggelegenheid, ter plaatse van de aanduiding “schiphuizen”;

c.      gebouwen ten behoeve van:

1.      sanitaire voorzieningen;

2.      onderhoud en beheer;

3.      sociaal-culturele doeleinden, voorzover ten dienste van de jachthaven, zoals een clubgebouw;

d.      terreinen en water;

met daaraan ondergeschikt:

e.      kaden en taluds;

f.        groenvoorzieningen;

g.      parkeervoorzieningen;

h.      speelvoorzieningen;

i.         wegen, straten en paden;

j.         nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

k.       tuinen, erven en terreinen;

l.         bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder steigers.

8. 2.          Bouwvoorschriften

8. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 8.1. sub b genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.      de gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “schiphuizen”;

b.      de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen;

c.      de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 30° bedragen.

8. 2. 2. Voor het bouwen van de in lid 8.1. sub c genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.      de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 1.250 m² bedragen;

b.      de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;

c.      de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

d.      de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.


8. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      de hoogte van steigers en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

b.      de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

c.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

8. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

8. 4.          Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 19 lid 19.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-          het gebruik van de gronden en bouwwerken als een zelfstandig horecabedrijf.