direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 7 Maatschappelijk

 

7. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, waaronder een buurthuis;

met daaraan ondergeschikt:

b.      parkeervoorzieningen;

c.      groenvoorzieningen;

d.      wegen, straten en paden;

e.      nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

f.        tuinen, erven en terreinen;

g.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7. 2.          Bouwvoorschriften

7. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.      een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.      de (bouw)hoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

7. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

b.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

7. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

7. 4.          Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 

-          het bepaalde in lid 7.2.1. sub a en toestaan dat gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd.


7. 5.          Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 19 lid 19.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-          het gebruik van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige detailhandel.