direct naar inhoud van Artikel 15 Leiding - Gas
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 15 Leiding - Gas

 

15. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

a.      een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding;

met de daarbijbehorende:

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15. 2.      Bouwvoorschriften

15. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de plankaart aangewezen bestemmingen, mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de dubbelbestemming.

15. 2. 2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze dubbelbestemming, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

15. 3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het veilig en doelmatig functioneren van de leiding.

15. 4.      Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van:

-          het bepaalde in lid 15.2.1. en lid 15.2.2. en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

-          vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

 


15. 5.      Aanlegvergunning

15. 5. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifte­lijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegver­gunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werk­zaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a.      ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of egaliseren;

b.      het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

c.      het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

d.      het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;

e.      het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond.

15. 5. 2. Het in lid 15.5.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a.      het normale onderhoud betreffen;

b.      reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor­den van dit plan.

15. 5. 3. De in lid 15.5.1. genoemde vergunning kan slechts wor­den verleend, indien:

a.      door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de in lid 15.1. genoemde leiding ontstaat of kan ontstaan;

b.      vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.