direct naar inhoud van Artikel 13 Geluidszone
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 13 Geluidszone

 

13. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Geluidszone aangewezen gronden zijn, naast de andere op de plankaart voor die gronden aan­gewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege een industrieterrein van geluidsgevoelige objecten.

13. 2.      Bouwvoorschriften

13. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepa­ling:

-          een op grond van de basisbestemmingen toe­laatbaar gebouw, of de uitbreiding daar­van, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor gel­dende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grens­waarde.

13. 3.      Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 19 lid 19.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-          het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig object.