direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene procedurebepalingen
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 21 Algemene procedurebepalingen

 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van  artikel 3 lid 3.7., artikel 4 lid 4.7. en artikel 5 lid 5.7., is de volgende procedure van toepassing:

 

a.      het ontwerpbesluit tot wijziging, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage;

b.      Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c.      de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;

d.      gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.