direct naar inhoud van Artikel 14 Aandachtszone vaarweg
Plan: FRISIA-VLIET-TUINEN
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAFRVLTU2009-

Artikel 14 Aandachtszone vaarweg

 

14. 1.      Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Aandachtszone vaarweg aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens be­stemd voor:

a.      een strook ten behoeve van de bescherming van het doelma­tig en veilig functioneren van de nabijgelegen vaarweg;

met de daarbijbehorende:

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14. 2.      Bouwvoorschriften

14. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.      voorzover de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding "bebouwingsvrije zone”, mogen noch gebouwen ten behoeve van de basisbestemmingen, noch gebouwen ten behoeve van deze dubbelbestemming worden gebouwd;

b.      voorzover de gronden op de plankaart niet zijn voorzien van de aanduiding “bebouwingsvrije zone”, mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van de basisbestemmingen worden gebouwd.

14. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      voorzover de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “bebouwingsvrije zone”, mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de basisbestemmingen worden gebouwd;

b.      de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde (ten behoeve van deze dubbelbestemming), zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

14. 3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.


14. 4.      Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

 

-          het bepaalde in lid 14.2.1. sub a en lid 14.2.2. sub a en toestaan dat de in de basisbestemmingen genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

-          vooraf ontheffing is verleend op grond van de Provinciale Vaarwegenverordening.