direct naar inhoud van Artikel 2: Wijze van meten
Plan: Franeker - Oost en Schalsumerplan - Woningbouw Osingastraat
Status: Vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000WPFRAOSINGASVA-

Artikel 6:           Aandachtszone vaarweg

6. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Aandachtszone vaarweg’ aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

a.    een strook ten behoeve van de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen vaarweg;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6. 2.       Bouwregels

6. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.    ter plaatse van de aanduiding "bebouwingsvrije zone”, mogen noch gebouwen ten behoeve van de basisbestemmingen, noch gebouwen ten behoeve van deze aanvullende bestemming worden gebouwd;

b.    ter plaatse van de aanduiding “bebouwingsvrije zone”, mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van de basisbestemmingen worden gebouwd.

6. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    ter plaatse van de aanduiding “bebouwingsvrije zone”, mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de basisbestemmingen worden gebouwd;

b.    de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde (ten behoeve van deze aanvullende bestemming), zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

6. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

6. 4.       Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:        

-       het bepaalde in lid 6.2.1. sub a en lid 6.2.2. sub a in die zin dat de in de basisbestemmingen genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd:

*    vooraf ontheffing is verleend op grond van de Provinciale Vaarwegenverordening.