direct naar inhoud van Artikel 2 Groenvoorzieningen
Plan: Uitwerkingsplan (ex artikel 11 WRO) Minnertsga - Groot Hermana fase 2
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630200070503

Artikel 8 Groenvoorzieningen

 

Bestemmingsomschrijving

 

A.     De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewe­zen gronden zijn bestemd voor:

        1.     groenstroken en beplanting;

        2.     paden en andere verhardingen;

        en in beperkte mate voor:

        3.     sloten en bermen;

        met de daarbijbehorende:

        4.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Bebouwingsbepalingen

 

B.     1.     Op of in deze gronden mogen geen gebouwen wor­den ge­bouwd.

 

        2.     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende bepaling:

                --      de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

 

Nadere eisen

 

C.    Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.