direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengde doeleinden 2
Plan: Franeker - Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BP031703-

Artikel 8 Gemengde doeleinden 2

 

8. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor gemengde doeleinden 2 aangewezen gron­den zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    ambachtelijke bedrijven;

2.    dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instel­lin­gen;

3.    maatschappelijke voorzieningen;

4.    detailhandel, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “detailhandel toegestaan”;

5.    horecabedrijven categorie A t/m C en categorie F, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “horeca toegestaan” in combinatie met de categorie-aan­duiding “C”;

6.    horecabedrijven categorie A t/m D en categorie F, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “horeca toegestaan” in combinatie met de categorie-aan­duiding “D”;

7.    een seksbioscoop, in combinatie met detailhandel in ero­tisch getinte artikelen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “seksbioscoop toegestaan”;

8.    woningen;

b.    bijgebouwen;

met de daarbijbehorende:

c.    tuinen, erven en terreinen;

d.    toegangspoort, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “poort”;

e.    overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. 2.       Bouwvoorschriften

8. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepa­ling:

-       voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui­ding “onderdoorgang”, mogen tot een hoogte van 3,00 m geen gebouwen worden gebouwd.

8. 2. 2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid 8.1. sub a ge­noemde gebouwen worden gebouwd;

b.    een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c.    per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de maatvoering van een gebouw voldoen aan de in het op de kaart opgenomen bouwschema gestelde eisen;

d.    in afwijking van het bepaalde in sublid c mag de goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogten bedragen, indien op de kaart in het bouwvlak een maximale goot- en bouwhoogte is aangegeven.

8. 2. 3. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende be­palingen:

a.    bijgebouwen zullen worden gebouwd binnen het bouwvlak c.q. binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aandui­ding “bijgebouwengebied”;

b.    de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen zal per bouw­perceel ten hoogste 50% van de oppervlakte van het als zodanig op de kaart aangegeven bijgebouwengebied bedra­gen;

c.    de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen zal per bouw­perceel ten hoogste 50 m² bedragen;

d.    de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m be­dragen;

e.    de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 6,00 m be­dragen.

8. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 8,00 m bedragen.

8. 3.        Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goe­de woonsituatie, een goede milieusituatie, de sociale veilig­heid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aan­grenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de af­metingen van de bebouwing.

8. 4.       Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 

a.    het bepaalde in lid 8.2.2. sub b en toestaan dat een hoofdge­bouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd;

b.    het bepaalde in lid 8.2.3. sub c en toestaan dat de gezamen­lijke oppervlakte van de bijgebouwen per hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 100 m².

8. 5.       Gebruiksvoorschriften

8. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

8. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be­doeld in lid 8.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “detailhandel toegestaan”;

b.    het gebruik van de gronden die zijn voorzien van de aandui­ding “detailhandel toegestaan” ten behoeve van een super­markt, met uitzondering van de gronden in het gebied Sjaar­demastraat / Ockingahiem;

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen, met uitzondering van de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “seksbioscoop toegestaan”, in welk geval een seksbioscoop in combinatie met detailhandel in erotisch getinte artikelen is toegestaan;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid­delen.

8. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 8.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be­perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

8. 6.       Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 8.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.

8. 7.       Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het Beschermd Stadsgezicht, aan het straat- en be­bouwingsbeeld, de woonsituatie en de gebruiksmo­gelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

a.    de op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklassen onder­ling worden gewijzigd c.q. dat nieuwe bouwklassen aan het bouwschema worden toegevoegd, met dien verstande dat de goothoogte van een gebouw ten hoogste 12,00 m en de bouwhoogte ten hoogste 15,00 m zal bedragen;


b.    voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “wijzigingsbevoegdheid van toepassing” (Sjaardemastraat), de op de kaart aangegeven bouwvlakken, aanduidingen en bouwklassen worden gewijzigd, alsmede dat de bestemming “Verkeers- en verblijfsdoeleinden” wordt gewijzigd, met dien verstande dat:

1.    het gebied zal worden bestemd voor detailhandel (waaronder supermarkten), kantoren, wonen en/of, al dan niet ondergronds, parkeren;

2.    bij het bouwen aan het Bolwerk het verlaagde Bolwerk in de oude toestand dient te worden hersteld;

3.    de bouwhoogte van de gebouwen aan het Bolwerk ten hoogste 8,00 m zal bedragen, namelijk 1 bouwlaag met een kap of een terugliggende bouwlaag, gemeten ten opzichte van de bovenzijde van het aangrenzende Bolwerk;

4.    de bouwhoogte van gebouwen aan het Hocquart ten hoogste 6,00 m zal bedragen, namelijk 1,5 bouwlaag ten opzichte van de bovenzijde van het Bolwerk;

5.    de gevellijn aan de westzijde van de Sjaardemastraat dient te worden versterkt;

6.    de bouwhoogte van de gebouwen aan de Sjaardemastraat ten hoogste 10,00 m zal bedragen, waarbij een hoogteaccent mogelijk is;

7.    de hoofdvoorgevel van de gebouwen aan de zijde van de Sjaardemastraat dient te worden gerealiseerd, aan de zijde van het Sjûkelan sprake dient te zijn van een zijgevel en aan de Bolwerk-zijde zowel een voor- als een achtergevel is toegestaan mits deze gevel ondergeschikt blijft aan de gevel aan de Sjaardemastraat;

8.    de bebouwing aan de Bolwerk-zijde dient te worden onderbroken;

9.    voorzien dient te worden in een langzaamverkeers-verbinding van de Sjaardemastraat naar de Ypeysingel v.v.;

10.  afstemming dient plaats te vinden met het gemeentelijke Woonplan;

11.  niet met de nieuwbouwwerkzaamheden mag worden begonnen alvorens een aanvullende bodemsanering heeft plaatsgevonden;

 

c.    de aanduiding “detailhandel toegestaan” van de kaart wordt verwijderd, mits:

-       de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;

d.    de aanduiding “horeca toegestaan” in combinatie met de betref­fende categorie-aanduiding van de kaart wordt verwij­derd, mits:

-       de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;

e.    de aanduiding “horeca toegestaan” in combinatie met de catego­rie-aanduiding “B”, “C’’ of “D” op de kaart wordt aange­bracht;

f.     de categorie-aanduiding “C” wordt gewijzigd in de categorie-aanduiding “D”;

g.    de aanduiding “detailhandel toegestaan” op de kaart wordt aan­gebracht, mits:

-       hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter en het voorzieningenniveau van het kernwinkel­gebied;

h.    de aanduiding “seksbioscoop toegestaan” van de kaart wordt verwijderd, mits:

-       deze functie ter plaatse is beëindigd.

8. 8.       Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een ontwerp-besluit tot wijziging op grond van lid 8.7., is de volgende procedure van toepassing:

 

a.    het ontwerp-besluit tot wijziging, waarbij toepassing wordt gege­ven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedu­rende 4 weken op het gemeentehuis ter inzage;

b.    Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de ge­meente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c.    de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;

d.    gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belang­heb­benden bij het college van Burgemeester en Wet­houders schriftelijke zienswijzen indienen omtrent het ontwerp-besluit tot wijziging.