direct naar inhoud van Artikel 12 Wooncentrum
Plan: Franeker - Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BP031703-

Artikel 12 Wooncentrum

12. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor wooncentrum aangewezen gronden zijn be­stemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van wooncentra;

met de daarbijbehorende:

b.    tuinen, erven en terreinen;

c.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12. 2.    Bouwvoorschriften

12. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 12.1. sub a genoemde gebou­wen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal de maatvoering van een gebouw voldoen aan de in het op de kaart opgenomen bouwschema gestelde eisen.

12. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 8,00 m bedragen.

12. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na­dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou­wing.

12. 4.    Gebruiksvoorschriften

12. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

12. 4. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be­doeld in lid 12.4.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

c.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid­delen.


12. 4. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 12.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be­perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

12. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 12.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.