direct naar inhoud van Artikel 5 Aandachtszone vaarweg
Plan: Franeker - Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BP031703-

Artikel 5 Aandachtszone vaarweg

 

5. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor aandachtszone vaarweg aangewezen gron­den zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aan­gewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens be­stemd voor:

a.    een strook ten behoeve van de bescherming van het doel­ma­tig en veilig functioneren van de nabijgelegen vaarweg;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5. 2.       Bouwvoorschriften

5. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "bebouwingsvrije zone”, mogen noch gebouwen ten behoeve van de basisbestemmingen, noch gebouwen ten behoeve van deze overkoepelende bestemming worden gebouwd;

b.    voorzover de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding “bebouwingsvrije zone” mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van de basisbestemmingen worden gebouwd.

5. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bebouwingsvrije zone”, mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de basisbestemmingen worden gebouwd;

b.    de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde (ten behoeve van deze overkoepelende bestemming), zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

5. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het doel­matig en veilig functioneren van de vaarweg, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

5. 4.       Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:    

 

-       het bepaalde in lid 5.2.1. sub a en lid 5.2.2. sub a en toestaan dat de in de basis­be­stem­mingen genoemde gebouwen en bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, worden gebouwd:

*    vooraf advies is ingewonnen bij de beheerder van de vaar­weg omtrent de vraag of dit uit een oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud bezwaren oplevert.

5. 5.       Gebruiksvoorschriften

5. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

5. 5. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be­perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

5. 6.       Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 5.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.