direct naar inhoud van Artikel 20 Algemene vrijstellingsbevoegdheid
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 20 Algemene vrijstellingsbevoegdheid

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 

1.    de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages, tot en hoogste 10% van die maten, afme­tingen en percentages;

2.    de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappin­gen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwer­ken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, wordt ver­groot tot ten hoogste 10,00 m;

3.    de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toe­staan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 m;

4.    het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd)gebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:

a.    plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventila­tiekanalen en schoorstenen;

b.    gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

c.    erkers over maximaal de halve gevelbreedte, in­gangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrij­dend.