direct naar inhoud van Artikel 15 Hoogspanningsleiding
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 15 Hoogspanningsleiding

 

5. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor hoogspanningsleiding aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewe­zen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

a.    een hoogspanningsleiding met de daarbijbehorende invloeds­zone;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15. 2.    Bouwvoorschriften

15. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmin­gen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

15. 2. 2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

15. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van hoogspanningsmasten zal ten hoogste 40,00 m bedragen;

b.    de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

15. 3.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 15.2.1. en toestaan dat de in de basisbe­stemming genoemde bouwwerken worden gebouwd, mits:

*    vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leiding­beheerder.

15. 4.    Gebruiksvoorschriften

15. 4. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

15. 4. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 15.4.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

15. 5.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 15.4.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.