direct naar inhoud van Artikel 14 Geluidszone
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 14 Geluidszone

 

4. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor geluidszone aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen be­stemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van geluidsgevoelige gebouwen.

14. 2.    Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

-       een op grond van de basisbestemmingen toelaatbaar geluidsge­voelig gebouw, of de uitbreiding daarvan, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit geluidsgevoelige ge­bouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurs­grenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

14. 3.    Gebruiksvoorschriften

14. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

14. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be­doeld in lid 14.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van niet-geluidsgevoelige gebouwen als geluidsgevoe­lige gebouwen.

14. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 14.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

14. 4.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 14.3.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.