direct naar inhoud van Artikel 7 Agrarische cultuurgrond
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 7 Agrarische cultuurgrond

 

7. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor agrarische cultuurgrond aangewezen gron­den zijn bestemd voor:

a.    agrarische cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:

b.    groenvoorzieningen;

c.    sloten en bermen;

d.    paden;

e.    recreatief medegebruik;

met de daarbijbehorende:

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7. 2.       Bouwvoorschriften

7. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

7. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

7. 3.       Gebruiksvoorschriften

7. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

7. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be­doeld in lid 7.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

b.    het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af­braak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid­delen.

7. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 7.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be­perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

7. 4.       Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 7.3.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.

7. 5.       Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a.    de bestemming “Agrarische cultuurgrond” wordt gewijzigd in de bestemming “Water” met de daarbijbehorende  aanvullende bestemming “Aandachtszone vaarweg”, zoals opgenomen in bijlage 2, mits:

1.    deze wijziging noodzakelijk is in verband met de omlegging van het Van Harinxmakanaal;

2.    er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieu­situatie, de waterhuishouding, de ecologische en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7. 6.       Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een ontwerp-besluit tot wijziging op grond van lid 7.5. is de volgende procedure van toepassing: 

a.    het ontwerp-besluit tot wijziging, waarbij toepassing wordt gege­ven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedu­rende 4 weken op het gemeentehuis ter inzage;

b.    Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de ge­meente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c.    de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;

d.    gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belangheb­benden bij het college van Burgemeester en Wet­houders schriftelijke zienswijzen indienen omtrent het ontwerp-besluit tot wijziging.