direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 2 Wijze van meten

 

A.    Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

1.    afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

de kortste afstand vanaf enig punt van een gebouw tot de zij­delingse perceelgrens;

2.    bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van on­dergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

3.    dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

4.    diepte van een gebouw:

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de voor­gevel;

5.    goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druip­lijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructie­deel;

6.    inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buiten­zijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

7.    oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemid­delde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het object.

 

B.    Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden onderge­schikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversie­ringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, alsmede erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en gale­rijen buiten beschouwing gelaten, mits:

-       de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

 

alsmede erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en gale­rijen buiten beschouwing gelaten, mits:

-       de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.