direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 4 Tuin

 

4. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor “Tuin” aangewezen gronden zijn be­stemd voor:

a.    tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woonhuizen;

met daaraan ondergeschikt:

b.    woonstraten;

c.    parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4. 2.       Bouwregels

4. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

4. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoog­ste 1,00 m be­­dra­gen;

b.    de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

4. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a.    een goede woonsituatie;

b.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4. 4.       Ontheffing van de bouwregels

4. 4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen oneven­redige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebou­wingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkhe­den van de aangrenzende gronden, ont­heffing verlenen van:

-       het bepaalde in lid 4.2.1. en toestaan dat aan- en uitbouwen, bij­gebouwen en overkappingen bij een op hetzelfde bouwper­ceel gelegen hoofdgebouw worden gebouwd.

 

4. 4.       Ontheffing van de bouwregels

4. 4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen oneven­redige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebou­wingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkhe­den van de aangrenzende gronden, ont­heffing verlenen van:

-       het bepaalde in lid 4.2.1. en toestaan dat aan- en uitbouwen, bij­gebouwen en overkappingen bij een op hetzelfde bouwper­ceel gelegen hoofdgebouw worden gebouwd.

 

4. 4.       Ontheffing van de bouwregels

4. 4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen oneven­redige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebou­wingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkhe­den van de aangrenzende gronden, ont­heffing verlenen van:

-       het bepaalde in lid 4.2.1. en toestaan dat aan- en uitbouwen, bij­gebouwen en overkappingen bij een op hetzelfde bouwper­ceel gelegen hoofdgebouw worden gebouwd.