direct naar inhoud van Artikel 14 Overgangsrecht
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 14 Overgangsrecht

 

14. 1.    Overgangsrecht bouwwerken

a.    Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel ge-bouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1.    gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2.    na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b.    Eenmalig kan ontheffing worden verleend van sublid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c.    Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daar­onder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14. 2.    Overgangsrecht gebruik

a.    Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijd­stip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hier­mee in strijd is, mag worden voortgezet.

b.    Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige ge­bruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt ver­kleind.

c.    Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on­derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d.    Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on­derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d.    Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.