direct naar inhoud van Artikel 13 Geluidszone
Plan: Franeker - GGZ-locatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BP051703-

Artikel 13 Geluidszone

 

13. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor geluidszone aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen be­stemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van geluidsgevoelige objecten.

13. 2.    Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 

-       een op grond van de basisbestemmingen toelaatbaar geluidsge­voe­lig object, of de uitbreiding daarvan, mag slechts wor­den gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het indu­strie­terrein van de gevels van dit geluidsgevoelige object niet ho­ger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrens­waar­de, of een verkregen hogere grenswaarde.

13. 3.    Gebruiksvoorschriften

13. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

13. 3. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be­doeld in lid 13.3.1., wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsge­voe­lige objecten.

13. 3. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 13.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke be­perking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

13. 4.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 13.3.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.