direct naar inhoud van Artikel 3 Bijzondere doeleinden
Plan: Franeker - GGZ-locatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BP051703-

Artikel 3 Bijzondere doeleinden

 

3. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bijzondere doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van geestelijke gezondheidszorg, daaronder mede begrepen:

1.    sociaal-/medische doeleinden;

2.    sociaal-culturele doeleinden;

3.    sport- en recreatieve doeleinden;

4.    educatieve doeleinden;

5.    levensbeschouwelijke doeleinden;

6.    ambachtelijke bedrijvigheid en productiegebonden detailhandel;

voorzover ten dienste van de in de lid a, aanhef, genoemde doeleinden;

b.    kassen ten dienste van de geestelijke gezondheidszorg, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “kassen”;

 

met de daarbijbehorende:

c.    tuinen, erven en terreinen;

d.    groenvoorzieningen;

e.    cultuurgrond, voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “cultuurgrond”;

f.     sportterreinen, voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “sportterrein”;

g.    wegen, straten en paden;

h.    parkeervoorzieningen;

i.      verhardingen;

j.      nutsvoorzieningen;

k.    water;

l.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. 2.       Bouwvoorschriften

3. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 3.1. sub a genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste het op de kaart in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;

c.    de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.


3. 2. 2. Voor het bouwen van kassen gelden de volgende bepalingen:

a.    kassen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “kassen”;

b.    de goothoogte van de kassen zal ten hoogste 4,00 m bedragen;

c.    de bouwhoogte van de kassen zal ten hoogste 4,50 m bedragen.

3. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

3. 4.       Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 3.2.1. sub c en toestaan dat de bouwhoogte van gebouwen wordt verhoogd tot ten hoogste 15,00 m.

3. 5.       Gebruiksvoorschriften

3. 5. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

3. 5. 2. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 3.5.1., wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

b.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

3. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3.5.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

3. 6.       Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3.5.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.